لبخند ماه
پنجشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٤

 

نبودم...

مدت هاست که ديگر نيستم

شايد از همان زمان که دلم برايت تنگ شد

و تو يواشکی به من و دلم خنديدی

و من يواشکی دلم گرفت

طفلکی دلم

يواشکی شکست

غمی نيست

از همان زمان که من و شکسته هايم خاطره شديم بر هر چيز که رنگ و بوی تورا ميدهد خط قرمز کشيدم

و حالا ..حسم بی تو ديدنی است

پرواز يا سقوط !؟

نميدانم....

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]