لبخند ماه
شنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٩

 

حیفه من این حسو داشته باشم و تو ازش بی خبر باشی ...

                                                                    ازت متنفرم

لیدا راد