لبخند ماه
یکشنبه ۱ شهریور ،۱۳٩٤

 

سنگین شدم

چیزی بمن اضافه شد

یک جسم خارجی،

فقط خداکند اعضای بدنم آن را پس نزنند

دیگر با وجود این غریبه باید آرام در دلم درد و دل کنم....

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]