لبخند ماه
۱۳۸٤/٧/٢

 

نبودم..بی جهت پرس و جو نکن..اتفاق خاصی نيفتاده است..تنها شبی هفت

 ساله خوابيدم و بامدادان هزار ساله بيدار شدم..خواب ديدم خانه ای خريده ام

 بی پنحره ..بی در..بی ديوار ..بی سقف..ساده بگويم حالم خوب خوب است

اما تو باور نکن

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]