لبخند ماه
۱۳۸٥/۱٠/۱٠

 

از کفشهایم فهمیدند کجا بودم

پنجره و درها  را قفل زدند

حتی کفشهایم را پنهان کرده اند

نیازی به آنها نیست

آنها نمیدانند من به سوی تو پرواز میکنم

لیدا راد

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]