انتظار را از سیبی بپرس ...

                 که در حسرت سهم تو شدن میوه گندیده شد

                                                                               ..............

/ 1 نظر / 5 بازدید
رقیه

و دیگران به گندیدن این سیب چگونه می نگرند. حتی سرخی دل فریبش را به یاد هم نخواهند آورد . درد دل نادیدنی است