هوا سنگین شده؟

یا مولکولهای قهر تو در هوای نفس من پیچیده که اینقدر نگرانم  " نکند دیگر نگاهم نکنی..."

/ 3 نظر / 5 بازدید
رقیه

گل من به این خوش اخلاقی... مطمئن باش محاله ! کسی دلش تاب نمیاره ازت دل بکنه[گل][ماچ]

رقیه

گل من به این خوش اخلاقی... مطمئن باش محاله ! کسی دلش تاب نمیاره ازت دل بکنه[گل][ماچ]

رقیه

گل من به این خوش اخلاقی... مطمئن باش محاله ! کسی دلش تاب نمیاره ازت دل بکنه[گل][ماچ]